آبشار زردلیمه -21 الی 24 فروردین

برگزار شد

آبشار زردلیمه -21 الی 24 فروردین

برگزار شد

شهر مبدأ………………………………………….کرمان

تاریخ………………………………. 21 الی 24 فروردین

ساعت حرکت……………………………. 6 بعد از ظهر

اعضای شرکت کننده…………………………… 17 نفر

هماهنگی و ثبت …………………………….خانم افشار

هزینه برنامه………………………..3،800،000 تومان

شهر مقصد………………………………………شهرکرد

وسیله نقلیه……………………………………. اوتوبوس

نوع برنامه……………………… کوهنوردی نیمه سنگین

عقبدار ……………………………………..آقای خسروی